PC端教程

                                                                                   近期由于百度云和谐力度加大,尝试三层压缩,第二层为后缀tar压缩包,解压方式一样!

电脑解压就简单多了,不需要说太多。安装一个360压缩,解压两次,第二次解压后缀001压缩包就行了

注:记得把文件扩展名打开,要不然看不到后缀

重要:右键点击压缩包(记住:第一步不要双击压缩包,直接右键点击压缩包),选择解压到当前文件夹(要把第一层解压出来)!